บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

ขั้นตอนการบันทึกประวัติ

  1. อ่าน คู่มือบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา โดยละเอียด
  2. ในส่วนของการเข้าใช้ระบบ นักศึกษาจะต้องใช้ User/Password เพื่อ Login

    User = รหัสนักศึกษา
    Password = เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่