รับน้องปลอดเหล้า-สารเสพติด

มจธ. รับน้องปลอดเหล้า-บุหรี่


รณรงค์ให้นักศึกษา ตระหนักถึงโทษของเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดทุกชนิด และนำไปสู่การลด ละ เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ และยาเสพติดทุกชนิด ตัวอย่างกิจกรรม "เทเหล้า เผาบุหรี่ KMUTT ดูดี คิดบวก" โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดโทษผู้นำสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้ามาในมหาวิทยาลัยเป็นความผิดร้ายแรง

ดาวน์โหลดเอกสาร »