เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา มจธ.

Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดบนความถูกต้อง

นักศึกษายึดมั่นในคุณธรรมความถูกต้อง ไม่คัดลอกงานอื่นที่ไม่ใช่ของตน และต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนทำไป รวมถึงผลของการกระทำนั้น และปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย ด้วยความเข้าใจในเจตนารมณ์


Respect and Care ให้เกียรติและใส่ใจ

นักศึกษาพึงให้เกียรติและใส่ใจตนเอง ผู้อื่นสังคมแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตน โดยเคารพคุณค่าของการกระทำที่ดีและถูกต้องเป็นหลัก แสวงหาโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมเสมอ


Continuous Improvement พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

นักศึกษาเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และใช้ความคิดเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อจะไม่ให้มีวันใดที่ผ่านไปโดยไม่ได้พัฒนาตนเอง


Do Something ไม่ดูดาย

นักศึกษาจะไม่ดูดายเมื่อพบการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ขัดต่อจริยธรรมอันดี ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร »